Privacybeleid Liria Travel

Liria Travel neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen we uit hoe we je persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring vormt zo het algemene beleid van Liria op het vlak van gegevensverwerking.

Liria Travel, Rosa Geingerstraat 12, 9000 Gent, België in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0647.826.079 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Voor vragen bij deze verklaring en ons privacybeleid kan je steeds contact opnemen met info@liria.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij je vragen om je te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Liria gegevens?

Liria verzamelt en verwerkt gegevens over jou wanneer je als deelnemer op ons beroep doet voor je vakantie, wanneer je je inschrijft op onze blog of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Ben je leverancier, dan worden je gegevens of deze van je contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden je gegevens, als deelnemer of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

In sommige gevallen verwerken wij je gegevens met de bedoeling om je onze diensten voor te stellen (bijvoorbeeld: je gaf aan interesse te hebben voor een bepaalde reis, wij houden de lijst van geïnteresseerden per reis bij en sturen een directe mail naar jou en alle geïnteresseerden op het moment dat we dezelfde of een gelijkaardige reis opnieuw organiseren). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over jou verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op je advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Liria?

We verzamelen bepaalde gegevens die je ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van jouw vakantie of andere diensten waarvoor je op ons een beroep doet, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op je interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over je functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer je een online formulier invult of ons je gegevens op papier bezorgt.

Bij een bezoek aan onze website, maken we gebruik van cookies, waarover je meer info vindt in onze cookiepolicy verderop.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Liria gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van je vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met je sluiten), direct marketing (om je te informeren over de diensten die wij aanbieden), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om je in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Liria?

In beginsel verzamelen en verwerken wij je gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw opdracht en het contract dat wij met je sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van jouw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet (denk aan luchtvaartmaatschappijen, hotels, en dergelijke).

Behoudens verzet van jouw kant kunnen ze ook worden gedeeld met partnerondernemingen van Liria als het een reis betreft die in samenwerking met of rechtstreeks door deze partners aangeboden wordt.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over jou door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Jouw rechten

Als wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je je hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met info@liria.be.

Als je gegevens worden meegedeeld aan de andere ondernemingen, kan je je ook daartegen verzetten.

Je kan de gegevens die wij over jou verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Liria via info@liria.be met een bewijs van je identiteit. Dit bewijs vragen wij om te verhinderen dat je gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop Liria Travel je gegevens verwerkt, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om je persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat een doorgedreven elektronische beveiliging van onze computers en servers, gesloten kasten, een apart beveiligde boekhouding en een beveiligde webomgeving.

Wijzigingen

Liria Travel behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.